اصلی Ιατρική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία

Ιατρική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία

دا کتاب تاسو ته څنګه خواښه شوه؟
د بار شوي فایل کیفیت څه دئ؟
تر څو چې د کتاب کیفیت آزمایښو وکړئ، بار ئې کړئ
د بار شوو فایلونو کیفیتی څه دئ؟
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους ψυχιάτρους, τους ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική, αλλά και στους ιατρούς εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις ψυχικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ανθρώπου κατά την υγεία και, κυρίως, κατά τη νόσο. Κάθε νόσος, σωματική ή ψυχική, έχει ένα δικό της "ψυχιατρικό βάρος", που ενδέχεται να έχει τεράστια σημασία για την έκβασή της.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου, η Ιατρική Ψυχολογία, εστιάζεται στη φαινομενολογία της ψυχολογίας της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Η μελέτη κάθε ψυχικής λειτουργίας περιλαμβάνει γενικές περιγραφικές έννοιες, την ανάπτυξη και τις εκδηλώσεις της κατά την εκδίπλωση της ζωής. Ένας αριθμός κεφαλαίων πραγματεύεται τους βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία και ένας άλλος αριθμός κεφαλαίων πραγματεύεται τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία, θέματα σχέσεων Ιατρικής και παραψυχολογίας περιγράφονται συνοπτικά στο τέλος αυτού του μέρους.
Το δεύτερο μέρος αφορά στην Ψυχοσωματική Ιατρική. Τα θέματα που αναπτύσσονται αναφέρονται στις σχέσεις σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων στο πλαίσιο της σωματικής νόσου. Ψυχοσωματικές ασθένειες, Ψυχιατρικοί παράγοντες στην ποιότητα ζωής πασχόντων από σωματικές νόσους, θάνατος και Ευθανασία, η Ιατρική και ο Ιατρός, Σχέση ιατρού και ασθενούς, Σχέση ιατρού με οικείους του ασθενούς. Ανακοίνωση της αλήθειας, Ιατρογενείς νόσοι, τα Δικαιώματα των ασθενών, Σχέσεις μεταξύ των ιατρών, Νοσηρότητα των ιατρών, Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Ιατρικές είναι θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό το μέρος του βιβλίου.
Στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας, η προσοχή εστιάζεται στην περιγραφή και κατάταξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων, σημείων, συνδρόμων και νόσων και γίνεται προσπάθεια επισήμανσης των πιθανών σχέσεων και αλληλοκαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Αυτού του τύπου η περιγραφή έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ταξινόμησης των ψυχιατρικών διαταραχών, κάπως διαφορετικό από τα δύο σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης (το ICD-10 και το DSM-IV), στο οποίο όμως διατηρείται η διεθνώς αποδεκτή ορολογία. Το περιεχόμενο είναι καθαρά περιγραφικό. Δεν ακολουθείται καμία θεωρητική κατεύθυνση ούτε στο πεδίο της περιγραφής ούτε, πολύ περισσότερο, στο πεδίο της ερμηνείας. Είναι αναπόφευκτο να παρατίθενται ερμηνευτικές προτάσεις αντλημένες από το ευρύ φάσμα θεωρητικών σχολών, αλλά το βιβλίο κρατά σαφείς αποστάσεις από αυτές στο σύνολό τους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο μεγάλο φάσμα των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
درجه (قاطیغوری(:
کال:
2017
خپرندویه اداره:
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
ژبه:
greek
صفحه:
816
ISBN 10:
9604521837
ISBN 13:
9789604521838
فایل:
PDF, 9.06 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 2017
ته بدلون په کار دي
ته بدلون ناکام شو

د پوهې نړئ ته خپل سفر پیل وکړئ! د مخکتنې سره آشنا شئ او نور امکانات خلاص کړئ

مهمي جملي